วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หมวดที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๑๘ อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๙ ข้อจำกัด/การตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๐ การใช้อำนาจในการ block เว็บไซต์ที่มีเนื้อหากระทบต่อความมั่นคงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
มาตรา ๒๑ การเผยแพร่/จำหน่ายชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเผยแพร่ข้อมูลที่ได้มาตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล
มาตรา ๒๔ ความรับผิดของผู้ล่วงรู้ข้อมูลที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ
มาตรา ๒๖ ถึง ๒๗ หน้าที่ผู้ให้บริการในการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และความรับผิด หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๙ การรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ จับ ควบคุม ค้น & การกำหนดระเบียบ/แนวทางและวิธีปฏิบัติ
มาตรา ๓๐ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ๕ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
มาตรา ๖ การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึง
มาตรา ๗ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
มาตรา ๙ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์
มาตรา ๑๐ การรบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์
มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ (Spam Mail)
มาตรา ๑๒ การกระทำความผิดต่อ ประชาชนโดยทั่วไป / ความมั่นคง
มาตรา ๑๓ การจำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด
มาตรา ๑๔ นำเข้า ปลอม/ เท็จ /ภัยมั่นคง /ลามก/ ส่งต่อ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
มาตรา ๑๕ ความรับผิดของผู้ให้บริการมาตรา ๑๖ การเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ/ดัดแปลง

เจตนารมณ์ของกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

เพื่อกำหนด.....

  • ฐานความผิดและบทลงโทษ

  • อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

  • หน้าที่ของผู้ให้บริการ

My Calendar